W dniu 16 stycznia 2024 r. odbyło się posiedzenie Zarządu PKPS Warszawa Ochota na na którym ustalono:
          Z dniem 1 stycznia 2024 r. zatrudniona na stanowisku kierownika „Klubu Seniora”  Pani Mariola Stegienka zrezygnowała z dalszej pracy motywując swoją decyzję względami osobistymi i rodzinnymi, oświadczając że nadal zamierza pozostać członkiem Zarządu i wiceprezesem PKPS W-wa Ochota. Zarząd przychylnie rozpatrzył  powyższą decyzję.
Rozpatrując prośbę o przyjęcie na wakujące stanowisko kierownika „Klubu Seniora” Pani Janiny Kowalczyk Zarząd uznał, że kandydatka spełnia wymogi stawiane do objęcia zwalnianego etatu i postanowił o zatrudnieniu powierzając także stanowisko wiceprezesa PKPS Ochota.
Ustalono składkę członkowską na 2024 r. Uznano o pozostawieniu w wysokości kwoty z roku ubiegłego to znaczy 130 (sto trzydzieści zł) rocznie od każdego członka Klubu.
Sekretarz PKPS W-wa Ochota